L-AUS arbejde

Personale

Arbejde på installationer og tavler under spænding må kun udføres af personer som er fyldt 18 år og, som har kendskab til og erfaring i de arbejdsopgaver, der skal udføres. Ved arbejde på tavler skal montøren instrueres i L-AUS bestemmelserne hvert år.

Nødvendigt mandskab

Ved L-AUS arbejde på tavler skal der findes en instrueret person i nærheden, der kan gribe ind i tilfælde af ulykker. Man kan dog arbejde alene ved måling og fejlsøgning, samt arbejde på installationer, der er beskyttet med overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A.

Ved L-AUS arbejde på installationer, skal montøren, ved alenearbejde, kunne beherske alle risikomomenter, der kan forekomme.

Værktøj og udrustning

Værktøj og udrustning skal være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og periodisk kontrolleres i betryggende omfang.

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger skal forhindre kortslutning/jordslutning af værktøj/materiel og berøring af spændingsførende dele. Afhængig af anlæggets/arbejdets art skal der anvendes et eller flere af følgende beskyttelsesmidler:

  • Isolerende handsker
  • Isolerende afskærmning
  • Isolerende værktøj.

Arbejdsstedet skal være indrettet, så montøren har begge hænder fri til arbejdet.

Før arbejdet

Montøren skal orientere sig om og kontrollere:

  • Arbejdets omfang og arbejdspladsens afgrænsning
  • Hvad, der skal foretages, såfremt uheld indtræffer
  • Nærliggende spændingsførende eller jordede dele
  • Værktøj og beskyttelsesudrustning kontrolleres for fejl og mangler
  • Alle, der berøres af L-AUS arbejdet orienteres om dets omfang og varighed

Under arbejdet

Arbejdet skal afbrydes ved tordenvejr og lignende eller ved fejl på værktøj/udrustning.

Efter arbejdet

Når arbejdet er udført, fjernes værktøj, udrustning og skilte. Berørte personer orienteres om, at arbejdet er afsluttet.