Feltsvejsning

Ved alle svejseopgaver, skal der som udgangspunkt anvendes procesudsugning/punktudsug. Dette gælder også ved svejsning uden for værkstedet, feltsvejsning.

Det vil i mange tilfælde være muligt at anvende en transportabel udsugning.

Afkast fra transportable udsugningsanlæg skal placeres på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre. Dette gælder også ved arbejde i udgravninger, brønde, beholdere og kedler, hvor der desuden skal være sikret mod lavt iltindhold i luften.

Åndedrætsværn

I områder, hvor det ikke er muligt at anvende transportable procesudsugninger, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Egnet åndedrætsværn skal også anvendes, hvis de anvendte procesudsugninger ikke effektivt fjerner forureningen.

Som udgangspunkt er egnet åndedrætsværn luftforsynet visir med overtryk, men valg af åndedrætsværn kan afhænge af svejse- og skæremetode, sidemandseffekt med videre.

Eksempelvis kan egnet åndedrætsværn ved kortvarig TIG-svejsning i rustfrit stål være filtrerende åndedrætsværn med egnet filter mod ozon, såfremt der ikke forekommer forurening fra øvrige processer.

Små lukkede rum

Luftforsynet visir med overtryk skal altid anvendes i mindre lukkede rum eller hvor der kan opstå mangel på ilt.

Andre værnemidler

Der skal under svejsearbejdet anvendes beskyttelseshandsker med manchetter og øjenværn (hjelm med visir, ansigtsskærm eller briller).

Personlige værnemidler skal være CE-mærkede.

Afrensning

Overfladebelægninger, herunder fedt eller maling, fjernes før svejsning og skæring.

Der skal så vidt muligt anvendes mekanisk afrensning, alkalisk affedtning og lignende. Kan anvendelse af organiske opløsningsmidler ikke undgås, må der ikke være rester til stede, når der svejses eller skæres, af hensyn til brandfare og udvikling af sundhedsskadelige stoffer.

Uddannelse

Medarbejdere, som udfører svejseopgaver eller bearbejdning af rustfrit stål, skal have gennemgået en særlig uddannelse.