Brøndarbejde

Risici ved brøndarbejde

 • Forgiftning (giftige luftarter)
 • Kvælning på grund af iltmangel
 • El- ulykker grundet defekte installationer
 • Påkørsel og nedstyrtning ved ophold helt eller delvist oven for brønden
 • Skoldning fra udstrømmende vand eller damp.

Krav om sikkerhedsudstyr

 • Afspærring, advarselskilte m.m.
 • Gasalarm, løbende måling af ilt (min. 19,5 %), giftig gas, svovlbrinte (H2S) max. 10 ppm og eksplosionsfarlig gas, methan (CH4), max. 10 % af nedre eksplosionsgrænse (% LEL).
 • Hejseværk + løftesele/bælte skal altid anvendes
 • Udluftning (evt. indblæsning af luft)
 • Luftforsynet åndedrætsværn skal være til rådighed
 • Hensigtsmæssigt placeret telefon eller lignende
 • Personlige værnemidler
 • Ved kloakbrønde, regnvandsbrønde og lignende skal der altid være 2 vagtmænd