Arbejdstid og sygdom

Arbejdstid: Sinus Installation A/S

Mandag - torsdag 07:15 - 15:30, Fredag 07:15 - 15:00
Formiddagspause 09:00 - 09:15 Middagspause 12:00 - 12:30

De 2 lærlinge med den laveste ancinitet, (der møder i firmaet) møder et kvarter før, for at optælle de varer, der er leveret i løbet af natten, samt stille dem på plads. Den ekstra mødetid afspaseres.

Arbejdstid: Kjellerup El A/S

Mandag - torsdag 07:30 - 16:00, Fredag 07:30 - 14:15
Frokostpause 09:00 - 09:15 Middagspause 12:00 - 12:30

Retningsliner vedrørende sygdom

Anmeldelse af sygdom skal ske straks den første fraværsdag og skal anmeldes til kontoret på telefonnr. 70230818 inden kl. 07:15. Dette gælder uanset om der er ret til dagpenge den pågældende dag.

Sker anmeldelsen ikke i henhold til ovenstående, betragtes fraværet som ulovlig udeblivelse. Med mindre særlige forhold gør sig gældende bortfalder dagpengeretten. ”Fuldemands-syge” betragtes ikke som sygdom.

Lægeerklæring: Virksomheden forbeholder sig ret til at fremsætte anmodning om lægeerklæring fra og med den 1. sygedag og på ethvert senere tidspunkt. Lægeerklæringen skal være virksomheden i hænde senest 3. dagen efter begæringen herom. Lægeerklæringen vil blive betalt af virksomheden.

Dagpengeretten ophører ved ansættelsesforholdets ophør, når fratrædelsestidspunktet er fastsat før sygdommens indtræden.

Lægekonsultation: Der henvises til gældende lov.

Raskmelding: Du har pligt til omgående at meddele kontoret - telefonnr. 70230818 - når du igen er arbejdsdygtig.

Kørsel

Virksomhedens varebiler må kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og i intet tilfælde til private formål. Det er ikke tilladt at medtage passagerer, der ikke har tilknytning til virksomhedens aktiviteter og omsætning.

Tages varebilen hjem til fyraften skal dette aftales med kontoret. Når varebilen tages med hjem, skal denne vaskes indvendigt og udvendigt minimum én gang ugentligt. Udgiften afholdes af brugeren.

Firmabilerne skal stå på virksomheden når der holdes ferie.

Brugerne af varebilerne skal minimum én gang ugentligt kontrollere olie, kølevæske m.m. og meddele eventuelle mangler og eftersyn til kontoret.

I de tilfælde hvor der ikke stilles firmabil til rådighed udbetales der kørepenge efter statens gældende satser og regler.

Personale-køb

Køb faktureres til firmaets indkøbspris + 10% administrationstillæg.